RODO

KOMUNIKAT DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ

SCK W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Starogardzkie Centrum Kultury (SCK) zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi SCK dysponuje, że:

 • Starogardzkie Centrum Kultury – siedziba: 83-200 Starogard Gdański, Aleja Jana Pawła II 3 jest Administratorem Danych Osobowych, w których posiadanie weszło wskutek zawieranych z Państwem umów, dokumentowaniem operacji gospodarczych, obsługą korespondencji, merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów.
 • Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez SCK, jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych przepisami:
  • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
  • ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
  • ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,
  • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
  • ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia,
  • przepisami prawa gospodarczego.
 • Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez Starogardzkie Centrum Kultury dotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa oraz na niezbędności wykonania umów zawieranych z SCK. W wymagających tego przypadkach SCK ubiegało będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła.
  SCK deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzać będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią. Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:
  • wykorzystywanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie administracyjnym SCK,
  • marketing usług własnych oraz promowanie działalności Starogardzkiego Centrum Kultury i nowych inicjatyw wśród klientów związanych z SCK umowami,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności.
 • Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez SCK, w tym profilowaniu.
 • Osobom, których dane SCK przetwarza przysługują prawa:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) danych,
  • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  • do ograniczenia przetwarzania danych,
  • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • SCK przechowywało będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach wymienionych w pkt. 2 niniejszego „Komunikatu”, niemniej nie dłużej niż 10 lat od daty ostatniej udokumentowanej operacji gospodarczej.
 • Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym z SCK umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne, agencje ochrony osób i mienia, podmioty i zleceniodawcy prowadzący zajęcia dla członków grup twórczych.
 • Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Starogardzkie Centrum Kultury wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Starogardzkiego Centrum Kultury, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych SCK – p. Adrianą Głuchowską za pomocą adresu e – mail: auditor@auditorsecurity.pl oraz numeru telefonu: 696 011 969.

Dyrektor Starogardzkiego Centrum Kult